انواع اندازه قهوه آسیاب شده

انواع اندازه قهوه آسیاب شده

قهوه آسیاب شده، بسته به این که به چه منظوری قرار است استفاده شود، دارای انواع مختلف می باشد. به طور کلی سه درجه متفاوت برای میزان ریز شدن قهوه در آسیاب ها موجود است و هر کدام از این درجات برای تهیه نوع بخصوصی از نوشیدنی قهوه کاربرد دارد.